Committee

Home   General Info  Committee

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Congress Chair

Seung Deok Sun

Congress President

Jae Kwang Yum

President of KAMST

Jin Young Jeong

Secretary General

Kwang Sun Park
Advisory Committee Chair · Seung Ki Jeong
Members

· Yang Soo Kim

· Ki Seung Keum

· Se hyun Kim

· Yong Beom Lee

· Gi Su Park

Scientific Committee Chair · Nam Su Cho
Members

· Kyu Cheol Noh

· Woong Kyo Jeong

· Seok Ho Yun

· Tae Gyu Kim

· Jae hee Kim

· Chi Hyun Ahn

· Yoon Gyo Jung

Regional Committee Chair · Chang Jin Kang
Members

· Kyung Jin Choi

· Young Lae Moon

· Daewook Kim

· Byung Young Choi

· Ho Ik Chung

· Soon Shin Jeon

· Yong In Kim

· Jae Ho Lee

· Je Oh Lee

· Young Jun Mok

· Kyung-ho Moon

· Jong Min Park

· Tai Yeon Yoon

· Han Sol Lee

· Kwang Pyo Ko

· Dae Hee Kim

Financial Committee Chair · Jae Man Lee
Members

· Ho Won Lee

· Jun Ku Lee

Publicity Committee Chair · Jung Yun Choi
Members

· Song Ju Lee

· Soo Kyoung Kim

· Ji Seon Bae

· Shin Who Park

Social Activity Committee Chair · Sang Jin Lee
Members

· Jong Hyeok Jeon

Top